วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ


ชื่อเรื่อง                  แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ผู้ศึกษา                  นายไพศาล  ลับบัวงาม
ปีที่ศึกษา               2553
บทคัดย่อ
                การศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่สร้างขึ้น และนำแบบฝึกดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน อีกทั้งยังศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมจำนวนทั้งสิ้น 247 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายได้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
                ผลการศึกษา พบว่า แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้อง เหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.89/87.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีค่าเท่ากับ 0.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจคือ 0.50 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าร้อยละความก้าวหน้าระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 42.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ตัวทดสอบทางสถิติแบบที (t – test for Dependent Sample) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า การเรียนจากแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.58

ดาวน์โหลดตัวอย่างกิจกรรม  
                กิจกรรมเล่มที่ 1

                กิจกรรมเล่มที่ 2

                กิจกรรมเล่มที่ 3

                กิจกรรมเล่มที่ 4

                กิจกรรมเล่มที่ 5